TABELA RODO

NAZWA CELU PRZETWARZANIA POSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA OKRES PRZETWARZANIA
udzielanie świadczeń medycznych, w tym realizacja czynności zawarcia lub wykonania umowy o świadczenie usług medycznych, w związku z którymi zostały przekazane, prowadzenie dokumentacji medycznej, archiwizowanie dokumentacji medycznej, obsługa próśb oraz zapytań przesyłanych na adres poczty elektronicznej Podmiotu art. 9 ust. 2 lit h RODO w związku z art. 3 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej oraz art. 24 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta Ograniczony terminem przedawnienia danych roszczeń oraz wynikający z obowiązków prawnych
dochodzenie roszczeń z tytułu zawartej umowy, obsługa reklamacji, windykacja należności za nieopłacone usługi, prowadzenie dokumentacji finansowej art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 74 ust. 2 ustawy o rachunkowości Ograniczony terminem przedawnienia danych roszczeń oraz wynikający z obowiązków prawnych
realizacja zobowiązań prawnych wynikających z przepisów regulujących działalność podmiotu leczniczego, w tym w szczególności z zakresu praw pacjentów, świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych, zabezpieczenia emerytalnego i rentowego, statystyki, a także wynikających z przepisów służących interesowi publicznemu art. 6 ust. 1 lit. e RODO Ograniczony terminem przedawnienia danych roszczeń oraz wynikający z obowiązków prawnych
obsługa wniosków, skarg i zapytań art. 6 ust. 1f RODO okres niezbędny do rozpatrzenia zapytania, udzielenia odpowiedzi, załatwienia sprawy oraz ewentualnie przez okres ustawowy przedawnienia roszczeń
marketing elektroniczny usług art. 6 ust. 1a RODO do chwili wycofania zgody lub wniesienia sprzeciwu lub ustalenia przez Administratora, że dane się zdezaktualizowały
profilowanie marketingowe oraz działania remarketingowe (cookies) art. 6 ust. 1a RODO przez okres wskazany w pkt. powyższym, nie dłużej niż do czasu zmiany ustawień przeglądarki i usunięcia plików cookies

 

Zobacz więcej informacji o RODO